In het Oud Rechtelijk Archief van Hendrik Ido Ambacht,

te vinden in het Nationaal Archief 3.03.08.060 / 24 dd. 30-06-1755,

is een dossier bewaard over een verkoop van goederen van Willem van der Stoel.

 

Het bestaat uit een los vel (concept annex aankondiging van de verkoop) en een katern van 8 pagina’s, waarvan de pagina’s 1, 2 , 3 en 4 beschreven zijn, pagina 5, 6 en 7 onbeschreven en op pagina 8 de titelgegevens van het dossier staan.

 

Enkele fragmenten:

 

dit staat onderaan het losse vel:

 

 

 

 

Ontcijferd:

 

            Ymand gadinge hebbende enz.

            de voorss: goederen te coopen die komen op mor

            gen sijnde maandage den 30! deser maendt

            junij 1755 des morgens enz.

            aan den oostendam voor de enz.

            de voorn. Willem van der Stoel gewoont heeft

            Staende aende enz.

            en coope goede coop

 

De katern opent met het volgende hoofd:

Ontcijferd:

           

            Conditien ende voorwaarden waer

            op daniel de goede van meijninge is

            volgens  Authorisatie van den geregte
            van Hendrick Ido van dato den 24!
            Junij deses jarens 1755, publijcq ende ten
            overstaen van schout en schepenen
            van Hendrick Ido xxx te doen veij
            len ende aande meestbiedende ofte
            eerstmijnende te vercoopen alle soo
            danige meubilaire goederen en Bac
            kers gereetschappen als Willem van der
            Stoel aen hem wettige heeft getrans
            porteert ende opgedraegen