Er is een testament bewaard gebleven van Willem van der Stoel en Maeijke Ariense Heijnoort
in het Oud Notarieel Archief van Hendrik Ido Ambacht / Hendrick van der Hoep 1747-1750
te vinden in het Nationaal Archief toegang 3.04.01 Nr. 4860 folio 15en 16 dd.14-03-1747.

 
testament1

Ontcijferd:
"In den Name des Heeren. Amen.
Op huijden den 14= maert - 1747 - compareerden
voor mij Hendrick van der Hoep, openbaer
Notaris etc.
Willem van der Stoel m[eeste]r brootbacker, en
Maeijke Ariense Heijnoort, egtelieden, woonen
de aen den Oostendam onder Hendrik Ido - "

Willem en Maeijke benoemen elkaar daarin tot erfgenaam.
Willem benoemt zijn vader Jan van der Stoel tot voogd,
Maeijke haar broer Jacob Ariens Heijnoort.

 
testament1
Willem ondertekende zelf, Maeijke kon kennelijk niet schrijven en zette een teken.

 
testament1
Ontcijferd:
"Dit mercke X stelde Maeijke
Ariense Heijnoort."

Bekijk het complete testament pagina 1, testament pagina 2 en testament pagina 3.

Voorlopig door mij als volgt ontcijferd:

Testament. Van man en vrouw.
Die verclaren geen f 2000-:-: ge
goet te wesen.
De man bekleet geen ampten.
En in dit testament werd van
geen fidei commis gemelt.

In den Name des Heeren Amen.
op huijden den 14= maert -1747- compareerden
voor mij Hendrick van der Hoep, openbaer
Notaris
Willem van der Stoel m= brootbacker. en
meijke ariense Heijnoort, egtelieden woonen
de aen den oostendam, onder Hendrick Ido -
voors:.

Dewelcke naer revocatie van alle voor affge=
:maekte testamenten, codicillen en andere
actens van uijtterste willen, bequaem en
genegen waeren omme te disponeeren van
haere naer te latene goederen, en daer toe dan
opnieuws kon...

Soo verclaerden de testatateuren den een den
anderen, en oversulcs den eerstervende den
lancstlevenden van hen beijden, te nomi:
:neeren en te institueeren tot zijnen off haren
eenigen, universeelen enal geheelen erffge=
:naem, en dat in alle de goederen die desen
eerstervenden metter doot ontruijmen ende -
agterlaten zal: dogh egter onder conditie
dat den selven lancstlevenden gehouden ende
verpligt zal zijn, de kinderen dewelcke zij -
onder anderen zullen koomen te verwecken,
en door de eerstervende wordende naer gelaten,
te geven eene behoorlijcke educatie ende opvoe:
:dinge, geduerende tot mondigen daege, eerder
huwelijcken off anderen geapprobeerden staete:
deselve inmiddels te doen en te laten leeren
leesen ende schrijven, ook een ambagt off andere
eerlijcke exercitie omme daer mede op eene
fatsoenelijcke wijse de kost te gewinnen:
en tot een dier staete gekoomen zijnde, aen een
ijder van deselve, 'tsij voor vaeders off moeders
goet ende bewijs uijt te rijcken en te voldoen een somma
van

van drie gulden drie sts=, henlieden daer
inne instituerende voor ende in plaetse,
mitsgrs: ter voldoeninge vande legitieme
portie, haer inde naerlatenschap van den
eerstervende van de testateuren naer regten
competerende.

Verbindende verders de testateuren nopens de
successie van de goederen hier bevorens aen haere
kinderen gemelt ende besprooken, bij overlijden
van alle deselve ende een ijder vandien het
alsvorens versterft regt ende maniere van
successie vandien.

Stellende de testateuren den langstlevenden
van hen beijden tot voogd off voogdesse over haere
minderjarige naer te latene kinderen en erffgenamen als:
:mede naer doode ende overlijden van den
langstlevenden van hen beijden sijn testateurs
vaeder Jan van der Stoel, en der testatrices
broeder Jacob ariens Heijnoort.

Gevende vervolgens malcanderen, alsmede de
andere gestelde voogden, de magt van assumptie
en surrogatie, en verders sodanige als voogden
naer regten competeert.

Secluderende de testateuren ook wel expresselijk
uijt haere boedel ende naerlatenschap en van de
voogdije der minderjarige, de Heeren van de
magistraet en weescamer van Hendrick Ido voors:'
en van alle andere plaetsen daer der testateuren
off een vandien hun sterfhuijs zal koomen te
vallen, goederen gelegen off minderjarige
woonagtigh waeren, behoudentlijck nogtans
haer ed: respect ende weerdighhijt.

Ende naer dat ick notaris allent .. voors:
staet, de testateuren duijdelijck ende .. hadde voor:
:geleesen ende uijtgeleijt, soo ik haer lieden
wille ende begeerte dat het zelve volcoomen
effect sorteren zal, 't sij als testament, -
ste

codicille, gifte uijt saeke des doodts, off zoo-
het andersints naer regten, uzantien off
costume best bestaen kan.

Aldus gedaen ende gepassert ten huijse van
de testateuren, in de presentie ende overstaen
van Cornelis van der Hoep clercq mijns notaris,
en Cornelis andricus Suijcker, als getuijgen
hiertoe versogt.
getekend:
Willem van der Stoel

Dit merck X stelde Maeijke
Ariense Heijnoort

Cornelis van der Hoep

Cornelis Suijker

Bij Ooirconde

Hendrick van der Hoep Not= Pub=

1747